Historie Křemačova

První písemná zmínka o Křemačově pochází z roku 1273, obec byla podřízena Mohelnické rychtě.
V roce 1465 se Křemačov a Mírov stává statkem Olomouckého biskupství.
Další písemné důkazy obsažené v rejstříku Moravského katastru jsou z let 1535-1548.
V roce 1573 se stává lenním pánem Jan z Boskovic.
Křemačovské pozemkové knihy jsou vedené od roku 1730.
Do dějin vstoupil Křemačov dříve než Podolíčko, zásluhu na tom má lenní soustava olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. O poměrech v Křemačově zpravují zápisy v jim zavedených manských deskách (Crymoiczow). Zajímavý zápis přinášejí manské desky k roku 1317. Uvádí, že man jménem Jenlin drží ves Premaczow, navíc je tam první konkrétní údaj, že má čtyři pozemkové lány a krčmu. Podle lenních zápisů z roku 1389 patřila celá ves Crymczow rytíři Erhartovi, který byl jedním z význačných mužů (purkmanů) sídlících na hradě Mírově, již někdy dříve byl ustanoven mírovský biskupský správní obvod. Název Przemaczuow se objevuje v roce 1436 držený manem Herešem. Že i nadále zůstával Křemačov podřízen Mírovu svědčí pozdější údaj o čepování vrchnostenského piva. Této povinnosti byl zbaven spolu s 16 vesnicemi v roce 1613. Tehdy měla vesnice 16 poddanských usedlostí, po 30 leté válce zůstaly jen čtyři.
Podolíčko vstoupilo do dějin později. O majetkových držbách dávají hlavně u světského zboží zprávy Olomoucké zemské desky, založené v roce 1348. O vesnici Podolíčko se nejdříve dovídáme, že patřilo ke zboží líšnickému. První vklad byl zaznamenán až do roku 1480. O dest let později, po prodeji tohoto zboží, náleželo k hradu Bouzov. Po změně držitele v roce 1494 byl zapsán v Podolíčku mlýn. Berňová registra (1516) zaznamenala Podolíčko jako součást rozsáhlého panství bouzovského, které vlastnil šlechtic Hanuš Haugvic z Biskupic. Za něj byl podolský statek vyčleněn v roce 1551 z bouzovského panství. Patřila sem vesnice Vyšehoř, vesnice Podolíčko, vesnice Podolí, vesnice Pustá Ouvoz a dvůr Újezdecký. Statek získal mírovský hejtman Jindřich Kobylka z Kobylího u Krnova vyznáním luterán, jinak však komorník menšího práva v Olomouci. Povstání a vyznání bylo pak příčinou konfiskace statku, statek přešel včetně Podolíčka natrvalo v roce 1620 k mírovskému panství. Před Bílou horou mělo Podolíčko 14 usedlostí. V roce 1644 zbylo 7 usedlostí, poškozený mlýn se opravil, pila se již neopravila a přestala fungovat.
Záznamy po třicetileté válce : Lánový rejstřík (1677) – v Křemačově bylo 15 usedlostí a v Podolíčku 18 usedlostí. Tereziánský katastr (1750) – v Křemačově je 259 měr orné půdy, 35 měr pastvin, 11 měr ladem, 8 měr zahrad a 15 měr lesa (1 míra=19,2 aru). Robotovali 3 sedláci, 2 půlláníci, 3 čtvrtláníci, 1 zahradník a 4 domkaři. v Podolíčku je 138 měr orné půdy, 8 měr zahrad a žádný les. Robotovalo 11 zahradníků a 4 malí zahradníci. Smlouvu o porážení robot (1786) s vrchností podepsali z obou vsí pětičlenné delegace v čele s oběma dědičnými rychtáři. Robotu nahradily dávky peněžní a naturální. V roce 1793 měl Křemačov 26 stavení a 193 obyvatel, v Podolíčku to bylo 22 stavení a 154 obyvatel.
Školní vyučování začalo v Křemačově v roce 1801, školní budova s jednou třídou se postavila v roce 1824. Osamocený Křemačovský mlýn měl vlastní náhon plus vypouštěná voda z mlýna v Podolíčku (1834)
Feudální vesnice Křemačov byla po celou dobu pod církevní vrchností. Naproti tomu Podolíčko náleželo světské vrchnosti, stejně jako „velké“ Podolí. Až po Bílé hoře přešla podřízenost Podolíčka pod Olomoucké biskupství, stejně jak tomu bylo u Křemačova.
V roce 1834 měla obec 30 domů a 183 obyvatel, byla založená obecná škola a těžila se zde tuha. V Podolíčku bylo 23 domů, 155 obyvatel. Křemačov spadal pod faru v Mohelnici, Podolíčko pod faru a školu na Vyšehorkách. V roce 1841 vyhořel Kepertův křemačovský mlýn s pilou, mlýn byl obnoven, pila už ne.
V roce 1848 patří Křemačov pod okresní město Zábřeh, soudně spadá pod Mohelnici.
Kaple na návsi byla postavena v roce 1850, v roce 1902 dostala novou omítku a bílý vzhled. Rozsáhlejší změna přišla v roce 1911, kdy byla postavená nová a větší věž. V roce 1850 bylo Podolíčko přidruženo ke Křemačovu natrvalo. V této době bylo objeveno na pravém břehu Mírovky ložisko železné rudy, začala se těžit pro železárnu v Blansku a jedna ze šachet byla dlouhá až 800 metrů. Když byly štoly později zaplaveny spodní vodou přestalo se zde těžit. Z uzávěru štoly byl rourou vyveden odtok (5 litrů za vteřinu), který kníže Salm nabídl městu. Později nalezené ložisko tuhy se rovněž těžilo přibižně do roku 1900. V roce 1888 se začala stavět silnice ve směru na Řepovou.
Kříž před Křemačovskou kapličkou byl vztyčen v roce 1883 a v roce 1902 byl kolorován mohelnickým malířem panem Taulezem, který upravoval bránu kaple.
Sbor dobrovolných Hasičů vznikl v roce 1884.
V roce 1904 se obce Křemačov a Řepová dohodly, že postaví společný hřbitov. Budovu na hřbitově postavil začátkem roku 1905 zednický mistr Kniř z Vyšehoří. Kříž na hřbitově byl vztyčen 15. května 1905, kolaudace hřbitova proběhla 15. září 1905 a vysvěcení 17. září 1905. Východní polovina byla přidělena Křemačovu, západní Řepové. Od roku 1920 se zde začali pohřbívat i zemřelí z Podolíčka.
Na začátku 20. století měla vesnice Křemačov katastrální rozlohu 402 ha
V 1. světové válce padlo v boji jedenáct občanů Křemačova, obec jim postavila před školou pěkný památník, který byl po odsunu německých obyvatel v roce 1945 odstraněn.
Místní Svaz chovatelů byl založen v roce 1919 a byl součástí Ústředního svazu chovatelů Moravy.
Při sčítání lidu v roce 1921 měl Křemačov 402 hektarů, 53 domů, a 276 obyvatel, z toho jen dva byli československé národnosti, ostatní byli německé národnosti. V roce 1924 měla místní škola 30 studentů a kulturní sdružení založilo v Křemačově knihovnu.
Obec byla převážně zemědělská, obyvatelé volili hlavně Agrárnickou stranu. Ve třicátých letech silná agitace Henleinovy sudetoněmecké strany přesvědčila voliče a ti ji volili skoro jednohlasně.
V roce 1933 byla pro hasiče zakoupena motorová stříkačka s koňským povozem, obyvatelstvo bylo výhradně německé národnosti, obec spadala pod Okresní úřad Zábřeh, Okresní soud v Mohelnici, Krajský soud v Olomouci.
V Křemačově a Podolíčku bylo 30 farem, většina dodávala mléko do nedaleké Mohelnice. Byly zde dva vápencové lomy ve vlastnictví Mohelnice a v Podolíčku zkušební lom pro těžbu železa, otevřen nebyl kvůli vysoké spodní vodě. V 53 domech bydlelo 284 obyvatel německé národnosti. Výměra orné půdy činila 249 ha, luk 65 ha, pastvin 14 ha, zahrad 6 ha a lesů bylo 48 ha. Zemědělský ráz obce určoval zejména chov dobytka. Chovalo se 34 koní, 233 kusů skotu, z toho 128 krav, dále 145 prasat, 50 koz, 30 včelstev.
Po 1. světové válce zůstala v obci německá samospráva. Ve 30. letech zde fungovaly tři mlýny, dva hostince, obchod, pila, truhlářství, tři kamenolomy, trafika a kovárna. Škola byla rozšířená na dvoutřídní.
V celé obci, která byla zaměřená na zemědělství žili do konce druhé světové války výhradně Němci, věnovali se zejména chovu skotu. V roce 1936 přistoupili chovatelé ke sledování užitkovosti dojnic. Organizovali se v Kontrolním spolku Mohelnice, Křemačov s Podolíčkem obsadili počtem 52 krav dokonce jedno z předních umístění mezi 57 obcemi Hřebečska. Poválečná výměna obyvatel způsobená odsunem a novým osídlením neznamenala velký úbytek v osídlení, noví osídlenci navázali krátce na původní chov skotu. Zanikly oba mlýny a udržel se jen jeden kamenolom.
Osídlení pod 200 obyvatel bylo způsobeno združstevňováním, kdy počet aktivních pracovníků klesal. Po ustavení zemědělského družstva, které mělo 77 členů (1950) se adaptovaly stáje a byla postavená drůbežárna. Místní škola měla v roce 1957 39 žáků. V roce 1959 byla dokončená stavba kravína. Místní družstvo se v roce 1969 sloučilo s Libivou a Květínem.
29. června 1947 se v Křemačově narodil Josef Adamík, český hudební skladatel, pedagog a sbormistr. Studoval na brněnské konzervatoři klavír a skladbu. Učil na hudební škole ve Valašských Kloboukách, zde také působil jako sbormistr. Zemřel 3. července 2009.
V roce 1950 se začal budovat Křemačovský rybník a v Křemačově bylo založeno JZD, které bylo v roce 1969 sloučené s Libivským družstvem. V roce 1972 se stalo spojené zemědělské družstvo součástí velkopodniku JZD Rozvoj v Dubicku.
K Mohelnici byl Křemačov připojen v roce 1976, v tomto roce skončilo vyučování v místní škole, kde učil pan učitel Vychodil z Mohelnice. Postupně byly zrušeny obchod i hospoda.

Vývoj počtu obyvatel (Křemačov + Podolíčko
2018 – 163 obyvatel
2002 – 152 obyvatel
1998 – 155 obyvatel
1985 – 168 obyvatel
1970 – 161 obyvatel
1950 – 219 obyvatel
1939 – 247 obyvatel
1880 – 343 obyvatel
1834 – 183 obyvatel
1793 – 347 obyvatel

Historie sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Křemačov byl založen roku 1884. V prvních letech používali pouze přenosnou stříkačku, která byla málo výkonná. Dvouproudový stroj byl zakoupen roku 1895. K požáru nebo cvičení byl tažen koňmi. Umístěn byl v kůlně u školy. V roce 1930 se začalo jednat o zakoupení motorové stříkačky, koupě se uskutečnila v příštím roce a zaplatila jej obec v několika splátkách. Cena s příslušenstvím činila 30. 000 Kč. Umístění v kůlně bylo nedostatečné, proto se hasiči rozhodli postavit hasičskou zbrojnici. Místní zemědělci zakupovali podíly za každý hektar půdy, což vyneslo 15.000 Kč. Občané pracovali zdarma, rolníci dovezli materiál povozy. Stříkačka i budova byly slavnostně předány do užívání 21.června 1931.

Po odsunu původního německého obyvatelstva založili nově přistěhovaní občané český hasičský sbor. Sešli se 12.srpna 1945, zvolili prozatímní předsednictvo. Bylo přítomno 28 členů, ti mohou být pokládáni za zakládající. Již 1.září 1945 pomáhal sbor při požáru stavení č.1 v Podolíčku. Pilně cvičili, zúčastňovali se soutěží, pořádali taneční zábavy, kácení máje, zahradní slavnosti. Roku 1947 vstoupilo do sboru 9 žen, které byly vyškoleny v kurzu sanitární služby. V padesátých letech byl založen oddíl mladých hasičů, který později pro nedostatek dětí zaniknul a v roce 1981 byl znovu obnoven.

V roce 1954 se dovezlo z Doubravice auto pro potřeby spolku, auto přivezl pan Volek, v Doubravici bylo uskladněno celkem 10 nákladních automobilů zabavených po válce. V Lošticích u pana Gruse se na automobil vyráběla nástavba vhodná pro hasičské auto. Dalšími řidiči byli pan Černý, pan Kaška, pan Štěpán, pan Svačina a pan Morávek. V roce 1964 se předělávala elektroinstalace, manuální směrové šipky nahradili elektrická směrová světla. Při jedné zimní jízdě na bruslení do Řepové zapomněl po nalití teplé vody řidič důkladně uzavřít vypouštěcí ventil a zadřel motor. Toto auto se už neopravovalo a šlo do šrotu. V roce 1984 byl sboru přidělen automobil T-805, který byl v roce 1991 vyměněn za CAS 25. I toto vozidlo bylo později zrušeno,hlavně pro neodpovídající technický stav.

V současné době vlastní sbor motorové stříkačky PS 8 a PS 12, které členové soutěžního družstva udržují ve velmi dobrém stavu. Členská základna má 34  členů. Zúčastńují se hasičských soutěží, hlavně okrsku, kde se pravidelně umisťují na předních místech. Také  pravidelně doplňují výbavu, většinou z prostředků, které si obstarají pořádáním různých akcí a brigád v lese. Jako jediná složka, která působí v naší malé obci zajišťují různé kulturní akce pro děti i dospělé – dětský karneval , dětský den, mikuláškou nadílku. Pravidelně koncem srpna probíhá pohárová soutěž na hřišti za hojné účasti sborů z okolních obcí.

Možné historické názvy obce :
1273 Crymoiczow
1320 Premaczow
1389 Crymczow
1436 Przemaczuow
1559 Přemačov
1601 Prziemarzow
1614 Krimeczaw
1672 Kremetschau
1720 Prematzow
1771 Kremetschovium
1846 Kremečov
1850 Křemenov
1945 Kremetschau

Architektonické památky

  • kaple sv. Panny Marie  z roku 1850
  • kříž u kaple z roku 1883
  • kříž při cestě do Podolí z roku 1853
  • kříž ve vsi z 19. století
  • kaple sv. Šebestiána u rybníka z 19. století
  • hospodářská usedlost z roku 1847

Fotogalerie

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s